Algemene voorwaarden voor het verhuizen.

Algemene Voorwaarden Leo’s All-in Service

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de

verhuisovereenkomst;

b. Verhuizer: de opdrachtnemer, die beroepsmatig

consumentenverhuizingen verzorgt;

c. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de verhuizer

zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over

de weg;

d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de

stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn

gebruikt;

e. inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;

f. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder

winstoogmerk.

Artikel 2 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen

1. De verhuizer dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig – het gewicht van

de verhuisgoederen te schatten.

2. De verhuizer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning,

woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).

3. De verhuizer wijst de klant erop dat,

a. de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn.

b. de klant de verhuizer kan verzoeken – door dit aan te kruisen op de offerte – om

voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt

waarvoor de verhuizer niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de

daartoe geëigende informatie.

c. partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de

verhuizer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een

nader aan te geven bedrag per inboedel

d. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de

aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed

en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de

verhuizing

Artikel 3 – Gevaarlijke voorwerpen of producten

1. Als de klant aan de verhuizer gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in

de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de verhuizer

inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te

nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.

2. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij

bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.

3. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij

bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden

en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant.

Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare

kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

Artikel 4 – Verhuisprijs

1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:

a. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt

uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en

werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de

onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;

b. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of

afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de

prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de

klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden

overschreden.

2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de

verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:

a. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;

b. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen

en weer in elkaar zetten van meubelstukken;

c. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen,

vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren,

vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc.. De

Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke

vakkennis voor is vereist;

3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te

betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in

redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het

behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de verhuizer andere kosten is

verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van

minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te

specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de

klant door de Erkende Verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht.

De Verhuizer word de gehele aanwezige periode door betaald, inclusief pauzes, wachtperiodes, reistijden, enz

Artikel 7 – Sluiten van de overeenkomst

1. De offerte wordt per email uitgebracht.

2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:

a. de door de verhuizer te verrichten werkzaamheden,

b. de prijs van die werkzaamheden (exclusief BTW),

c. het moment en de wijze van betaling,

d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, alsmede een

globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing.

Een tekstexemplaar van deze voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd.

3. De offerte blijft onherroepelijk tot veertien dagen na offertedatum.

4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft

laten weten de offerte van de verhuizer te accepteren dan wel op het moment, dat

de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.

5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk

verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In

dat geval heeft de verhuizer, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er

recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

6. Indien de klant akkoord gaat met de door Leo’s All-in Service uitgebrachte offerte, stemt hij/ zij automatisch in met de algemene voorwaarden voor het verhuizen.

Artikel 8 – Betaling

1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing à contant te betalen bij de aanbieding van de

factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de verhuizer.

2. Indien de verhuizer bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn

verplichting tot contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de

verhuizing op te schorten.

3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat

betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken,

dient betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.

4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het

verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het

oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend

vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van

het verschuldigde en met alle door de verhuizer in redelijkheid gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten

5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn

van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de opdrachtgever

afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst

voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen

daartoe zelf niet bereikbaar is.

6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de

verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Artikel 9 – Wijzigen, annuleren opzeggen van de overeenkomst

1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging

moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de

verhuizer niet verstoren. De klant moet de verhuizer bovendien schadeloos stellen

voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de

verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer voordeel oplevert, brengt

hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.

2. Als de verhuizer door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet

overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:

a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of

b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in

het belang van de klant zijn.

3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij/zij is de verhuizer daarvoor een

schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot zeven dagen voor de overeengekomen

verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding €50,- Bij annulering tot respectievelijk vier  dagen voor de verhuisdatum bedraagt de

schadevergoeding ten €150,-. Bij annulering binnen 24 uur voor de verhuisdatum is €350,-. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van de verhuizer eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.

4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de

verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na

het bekend worden hiervan moet de opzegging aan de verhuizer worden

meegedeeld.

Als de verhuizer schade lijdt, dient de Klant deze te vergoeden tot ten hoogste €350,-

Artikel 10 – Verplichtingen van de verhuizer

1. De verhuizer is verplicht:

a. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe

mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of

demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;

b. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien

2. De verplichtingen van de verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst

zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats

zijn afgeleverd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de verhuizer

1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de verhuizer

aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door

een omstandigheid die een zorgvuldige verhuizer niet heeft kunnen vermijden en

voor zover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

2. De verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

a. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;

b. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te

zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip,

luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt

gebezigd, zich bevindt;

c. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor

het gebruik van een verhuislift;

d. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen,

aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.

3. De verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de

daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere

risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van

verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de

klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;

b. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens

familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de

verhuizing;

c. de keuze door de klant – hoewel de verhuizer hem een andere mogelijkheid aan

de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst,

die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;

d. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de verhuizer,

indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun

aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

e. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat

zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan

beschadiging zoals:

lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen

het afsterven van planten;

het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en

penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant

deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van

hoeveelheid en waarde, aan de verhuizer heeft overhandigd

het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische

apparatuur.

Wanneer de verhuizer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

4. De verhuizer is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat

uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.

5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de

vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de

verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo

spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

De verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor

schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen

.

Artikel 13 – Schademelding

1. a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan de

verhuizer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de verhuizer wordt geacht de

verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd;

b. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen

veertien dagen na de verhuizing aan de Verhuizer te worden gemeld, bij gebreke

waarvan de verhuizer wordt geacht de verhuizing zonder niet-direct

waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en

b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van

de uitsteltermijn te worden gemeld.

2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1

jaar na de verhuisdatum.

3. De schadeaangifte dient zo mogelijk schriftelijk te gebeuren.

Artikel 14 – Schadevergoeding

1. De schadevergoeding die de Verhuizer op grond van een door hem aangegane

verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde

van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van €22.387-

2. Indien de verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één

inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een

bedrag van €22.387- per inboedel.

3. Voor zover de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn

verplichting, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:

a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken

verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had

moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden

met de schade;

b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat

uit:

– een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;

– een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip

waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de

restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan

de zijde van de klant.

4. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel

vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de verhuizer

overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is

gedocumenteerd.

5. De verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid,

voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te

veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk

uit zou voortvloeien.

6. Het eigenrisico voor de verhuis verzekering bedraagt 500 euro, per geval

Leo’s All-in service